การแถลงข่าวผลการประชุมสภากลาโหม เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ณ ห้องแถลงข่าว ในศาลาว่าการกลาโหม
โดย พ.อ.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกระทรวงกลาโหม


ท่านสื่อมวลชนทุกท่าน วันนี้ได้มีการประชุมสภากลาโหม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้ผม พ.อ.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แถลงเรื่องสำคัญจากผลการประชุมในครั้งนี้ โดยมีเรื่องที่จะเรียนให้สื่อมวลชนทราบเพื่อจะได้ช่วยแจ้งต่อสาธารณชนทราบต่อไป ดังต่อไปนี้.-

๑. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
ในปี ๒๕๕๕ ถือเป็นปีมหามงคลยิ่งที่ปวงชนทุกหมู่เหล่า จะร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาลและภาคเอกชนจะร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอให้กองบัญชาการกองทัพไทย ริเริ่มแผนงาน/โครงการ และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ รวมทั้งให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการอื่น และให้รายงานผลการดำเนินการในการประชุมสภากลาโหมครั้งต่อไป
๒. การจัดหาทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กำหนดเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พระชนมพรรษา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จทรงเปิดอาคาร ในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยการเปิดอาคารใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการบริการแก่ ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารประจำการ และประชาชนทั่วไป ซึ่งจำเป็นต้องจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงขอให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม พิจารณาให้การสนับสนุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในการรณรงค์จัดหาทุนและพิธีเปิดอาคาร ในขีดความสามารถของแต่ละหน่วย และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัย ชื่อบัญชี โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เลขที่ 007 – 0 – 12277 – 6 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลที่ โทร. 02 – 246 5124 (www.vgh.go.th)
๓. การจัดทำสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทหาร
กระทรวงกลาโหม ขอเชิญชวนสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป รับชมสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน/กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนของทหารทุกเหล่าทัพในภาพรวม เพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล ในรายการ “กองทัพรวมใจ ป้องกันภัยพิบัติ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ในช่วงข่าวภาคค่ำ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายนเป็นต้นไป
๔. ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ พ.ค.ที่ผ่านมา ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา ซึ่งมีผลการประชุมสาระสำคัญ ดังนี้
๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะ ได้เยี่ยมคำนับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา อย่างเป็นทางการ และพบปะหารือกับ พลเอก เตีย บัณห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา โดยมีการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาบริเวณพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเห็นว่าควรจัดการประชุมคณะทำงานร่วมมือ Joint Working Group ครั้งที่ ๒ โดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะกำหนดการประชุมในเดือน มิ.ย.๕๕ ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา
๒) การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศต่างๆ ดังนี้
๒.๑ มาเลเซีย เรื่องความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
๒.๒ อินโดนีเซีย เรื่องความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมว่าด้วยการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน ครั้งที่ ๑ ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มิ.ย.๕๕
๒.๓ เมียนมาร์ เรื่องความร่วมมือบริเวณแนวชายแดนไทย – พม่า เช่น การป้องกันการลักลอบค้าขายยาเสพติดบริเวณแนวชายแดน เป็นต้น
๓) ที่ประชุมได้รับรองเอกสารในปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของอาเซียน เพื่อการเป็นประชาคมที่มั่นคงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
๔) ที่ประชุมได้ทบทวนห้วงระยะเวลาของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา โดยเปลี่ยนจากประชุมทุกๆ ๓ ปี เป็นทุกๆ ๒ ปี
๕) ที่ประชุมรับทราบการกำหนดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๗ และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) ณ ประเทศบรูไน รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพในการฝึกร่วมการบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ ๒ (2nd AHX) ซึ่งจะมีการรวมการฝึกในกรอบของ ADMM-Plus ได้แก่ การฝึกคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางทหาร (EWG on MM) และการฝึกคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (EWG on HADR).