ส่วนผู้บังคับบัญชา สร.
 พลเอก สุชาติ  หนองบัว
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลตรี อมร อมรวิริยะกุล 
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงกลาโหม

                                                 
                                            พันเอก  พงศ์วิชญ์  คงทน                                           พันเอก ชัยรัตน์   ถืออยู่
                          รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม                    รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
                                 
 
                                                                              ผอ-กลาง-สร-(2).jpg
 
                                               พันเอก ทศพล   ชัยสิทธิ์                                          พันเอก ธนวัฒน์  จันทนะ
                                             ผู้อำนวยการกองการเมือง                                             ผู้อำนวยการกองกลาง
                                       สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม                             สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม

 
                                                                                 
 
                                              พันเอก ฐาปณา   อุไรวรรณ                                         พันเอก อาดุลย์  กระเสาร์
                                    หัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์                                    ผู้อำนวยการกองเลขานุการ
                                       สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม                                สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
 
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : ภายในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
สถิติผู้เข้าชม