เรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงกลาโหม
ช่องทางรับเรื่อง
1. ยื่นด้วยตัวเอง  ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ กระทรวงกลาโหม สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
2. ไปรษณีย์  ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ กระทรวงกลาโหม สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
3. โทรศัพท์/FAX  02 225 3648
4. ระบบ Online  ผ่าน Web Portal 
www.1111.go.th ระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
5. 
แบบฟอร์มร้องทุกข์  (ร้องเรียนเบื้องต้นและจะติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูล)
หมายเหตุ: แนะนำช่องทางที่ 4 ระบบ Online ผ่าน Web Portal 
www.1111.go.th เนื่องจากจะมีระบบการปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียนและสามารถติดตามเรื่องจากระบบได้

เอกสารประกอบการยื่นเรื่องร้องทุกข์
1. แสดงบัตรประจำตัว หรือบัตรที่ออกโดยส่วนราชการ ของผู้ร้อง
  (ศรท.กห. จะตรวจสอบพร้อมทำสำเนา เพื่อให้ผู้ร้องยืนยันความถูกต้องและลงนามในเอกสารที่ยื่น)
  ** กรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนแทน/ไปรษณีย์ ศรท.กห. จะทำการตรวจสอบ ไปยังผู้ที่มีชื่อในเอกสารร้องเรียน เพื่อยืนยันว่าผู้ร้องมีความประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียนจริง ก่อนเริ่มกระบวนการต่อเรื่องร้องทุกข์
2.  เอกสารประกอบ บรรยายความเดือดร้อน หรือการกระทำผิด ซึ่งเป็นสาเหตุของการร้องเรียนร้องทุกข์
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : ภายในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
สถิติผู้เข้าชม