ภารกิจและการจัด
มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง มีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ เว้นแต่สำนักงานจเรทหารทั่วไปในสำนักงานรัฐมนตรี ให้อยู่ในบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 
การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
๑. กองการเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานราชการทางการเมือง และการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย การวางแผน การอำนวยการ และการประสานงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายการประสานงานด้านการเมือง รวมทั้งการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในสำนักงานรัฐมนตรี มีผู้อำนวยการกองการเมือง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๒. กองกลาง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านกำลังพล งานสารบรรณ งานธุรการ งานส่งกำลัง และงานสนับสนุนและบริการ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๓. กองเลขานุการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานเลขานุการ และการประสานงานด้านพิธีการ การประชุม การจัดทำคำขวัญ สาร คำปราศรัย เอกสารการรับรองคณะบุคคลทั่วไป รวมทั้งการเผยแพร่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองเลขานุการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๔. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน การอำนวยการ การประสานงาน และการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งปวงของกระทรวงกลาโหม ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มีหัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
๕. สำนักงานจเรทหารทั่วไป มีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของจเรทหารทั่วไปในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม และการปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย มีหัวหน้าสำนักงานจเรทหารทั่วไปเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ภายใต้การกำกับดูแลของจเรทหารทั่วไป

 
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : ภายในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
สถิติผู้เข้าชม