วิสัยทัศน์
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม เป็นองค์กรร่วมสมัย สนับสนุนระบบงานการเมืองของกระทรวงกลาโหม
 

พันธกิจ
๑. ดำเนินงานการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตลอดจนผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. 
ดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งปวงของกระทรวงกลาโหม
๓. ดำเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม

๔. ดำเนินการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรร่วมสมัย
๕. เตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรนำร่วมสมัยของกระทรวงกลาโหม


 
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑.ปรับปรุงพัฒนาระบบงานการเมือง การเชื่อมโยงเครือข่าย การประสานงานระหว่างหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ รวมทั้งหน่วยงานระหว่ากระทรวง เพื่อสนับสนุนภารกิจของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามบทบาทและภาระหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม
๒.ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ และโครงสร้างสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ได้รับมอบหมายในทุกมิติ
๓.เสริมสร้างและพัฒนากำลังพลให้มีองค์ความรู้ อุดมการณ์ และทักษะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
๔.พัฒนาเสริมสร้างเครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.เสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเมืองของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
๖.ดำรงความต่อเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเมืองของกระทรวงกลาโหม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และมีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

 


 
ค่านิยมองค์กร
สามัคคี เสียสละ มุ่งมั่นพัฒนา เรียนรู้คู่คุณธรรม  

สัญลักษณ์สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม


 
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : ภายในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
สถิติผู้เข้าชม