เอกสาร ข้อสังเกตการต่าง ๆ
1.สรุปข้อสังเกตการตรวจการปฏิบัติราชการ-ปี-๕๗-๕๘

2.สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบภายใน-ด้านการเงิน-ปี-๕๗-๕๘-ของ-สตน.

3.สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบภายใน-ด้านการบัญชี-ปี-๕๗-๕๘-ของ-สตน

4.สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบภายใน-ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน-ปี-๕๗

5.สรุปข้อสังเกตการตรวจอาคารบ้านพักอาศัย-ปี-57-58-ของ-สตน.กห.

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : ภายในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
สถิติผู้เข้าชม