ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี  กระทรวงกลาโหม

 
ลำดับ ยศ - ชื่อ - สกุล ห้วงเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พันเอกสมพงษ์  กิตติวัฒน์ 10 กุมพาพันธ์ 2519 - 16 พฤษภาคม 2519
2 พันเอกปวีณ  เอมอมร 20 พฤษภาคม 2519 - 17 พฤศจิกายน 2520
3 นาวาอากาศเอกไสว  วิภาตนาวิน 15 สิงหาคม 2521 - 30 กันยายน 2525
4 พันเอกธวัช เกษร์อังกูร 1 ตุลาคม 2525 - 30 กันยายน 2530
5 พลตรีสมพงษ์  ใหม่วิจิตร 7 ธันวาคม 2530 - 1 เมษายน 2535
6 พลตรีฐิติ  สินสืบผล 2 เมษายน 2535 - 31 มีนาคม 2536
7 พลตรีธรรมนูญ  กุลประดิษฐ 1 เมษายน 2536 - 30 กันยายน 2536
8 พลตรีสุทศ  ภูติโยธิน 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2537
9 พลตรีไพโรจน์  มาประชา 17 มีนาคม 2537 - 30 กันยายน 2538
10 พลตรีนพดล  ประยุทธเสนีย์ 1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2539
11 พลตรีวีรวัฒน์  ตันสุหัช 1 ตุลาคม 2539 - 31 มีนาคม 2540
12 พลตรีนิพนธ์  ศิริพร 1 เมษายน 2540 - 30 กันยายน 2540
13 พลตรีอัศวิน  หิรัญศิริ 1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541
14 พลตรีวุฒิพงศ์  หอมวิเศษวงศา 1 ตุลาคม 2541 - 31 มีนาคม 2542
15 พลตรีหม่อมราชวงศ์กฤษต  กฤดากร 1 เมษายน 2542 - 31 มีนาคม 2543
16 พลตรีประพันธ์  สายพงศ์ 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2544
17 พลตรีบัญชา  สิทธิวรยศ 1 เมษายน 2544 - 31 มีนาคม 2546
18 พลตรีทวนทอง  อินทรทัต 1 เมษายน 2546 - 30 กันยายน 2546
19 พลตรีธนา  วัชรเทศ 1 ตุลาคม 2546 - 31 มีนาคม 2547
20 พลตรีอำพล  บุตรแสน 1 เมษายน 2547 - 30 กันยายน 2547
21 พลตรีนเรศ  นิตยสุทธิ์ 1 ตุลาคม 2547 - 31 มีนาคม 2548
22 พลตรีวิทยา  บุญญาจันทร์ 1 เมษายน 2548 - 30 กันยายน 2548
23 พลตรีณรงคสฤท  ประภาสิทธิ 1 ตุลาคม 2548 - 27 เมษายน 2549
24 พลตรีสามารถ  อุไรวรรณ์ 28 เมษายน 2549 - 30 กันยายน 2549
25 พลตรีสัมพันธ์  ยังพะกูล 1 ตุลาคม 2549 - 31 มีนาคม 2551
26 พลตรีสัมพันธ์  ศรีราชบัวผัน 1 เมษายน 2551 - 31 มีนาคม 2552


ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงกลาโหม

 
ลำดับ ยศ - ชื่อ - สกุล ห้วงเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พลตรีณัฐ  อินทรเจริญ 1 เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2553
2 พลตรีนภนต์  สร้างสมวงษ์ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554
3 พลตรีสุรศักย์  วัยคุณา 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
4 พลตรีอธิวุฒิ  เขียนวิจิตร 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
5 พลตรีสิทธิพล  นิ่มนวล 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2558
6 พลตรีชมพล  อามระดิษ 1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558
7 พลตรีคงชีพ  ตันตระวาณิชย์ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
8 พลตรีอมร  อมรวิริยะกุล 1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
     

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : ภายในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
สถิติผู้เข้าชม