ทำเนียบเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม

 
ลำดับ ยศ - ชื่อ - สกุล ห้วงเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พลตรี ประหยัด นีละคุปต์ 1 พฤษภาคม 2495 - 16 กันยายน 2500
2 พลโท แสวง เสนาณรงค์ 2 ตุลาคม 2500 - 1 มกราคม 2501
3 พลโท ลาภ เทพหัสดิน 2 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501
4 พลตรี อำพน ศุภสมุทร 10 กุมภาพันธ์ 2502 - 9 ธันวาคม 2506
5 พลเรือตรี ชาโน เพ็ญชาติ 13 มีนาคม 2506 - 17 พฤศจิกายน 2514
6 พลตรี ฉลอม วิสมล 19 ธันวาคม 2515 - 14 ตุลาคม 2516
7 พันเอก เชิดชาย เหล่าหล้า 16 ตุลาคม 2516 - 22 พฤษภาคม 2517
8 พลตรี อุดม องคสิงห 30 พฤษภาคม 2517 - 15 กุมภาพันธ์ 2518
9 นายปิยะ อังกินันทน์ 17 มีนาคม 2518 - 20 เมษายน 2519
10 นายเด่น โต๊ะมีนา 28 เมษายน 2519 - 24 สิงหาคม 2519
11 พลเรือตรี ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ 5 ตุลาคม 2519 - 20 ตุลาคม 2520
12 พลโท สัมฤทธิ์ แพทย์เจริญ 12 พฤศจิกายน 2520 - 11 สิงหาคม 2521
13 พลอากาศโท จินดา รามอินทรา 12 สิงหาคม 2521 - 4 สิงหาคม 2531
14 พลเอก สนั่น เศวตเศรณี 2 ตุลาคม 2531 - 30 มีนาคม 2533
15 พลเอก จรวย วงศ์สายัณห์ 4 เมษายน 2533 - 10 มิถุนายน 2533
16 พลเอก นวล จันทรตรี 26 มิถุนายน 2533 - 21 มิถุนายน 2533
17 พลเอก สมคิด จงพยุหะ 11 มีนาคม 2534 - 7 เมษายน 2535
18 พลโท เลิศ พึ่งพักตร์ 17 เมษายน 2535 - 10 มิถุนายน 2535
19 พลโท ทวีศักดิ์ สุวรรณทัต 5 ตุลาคม 2535 - 17 กรกฎาคม 2538
20 พลตำรวจเอก บุญชู วังกานนท์ 21 กรกฎาคม 2538 - 25 พฤศจิกายน 2539
21 พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์ 1 ธันวาคม 2539 - 9 พฤศจิกายน 2540
22 พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร 25 พฤศจิกายน 2540 - 17 กุมภาพันธ์ 2544
23 พลตรี ศรชัย มนตริวัต 1 มีนาคม 2544 - 3 ตุลาคม 2545
24 พันเอก ดร. อภิวันท์ วิริยะชัย 15 ตุลาคม 2545 - 5 กุมภาพันธ์ 2548
25 นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 24 มีนาคม 2548 - 19 กันยายน 2549
26 พลโท เสรี ศรีสวัสดิ์ 17 ตุลาคม 2549 - 19 กุมภาพันธ์ 2551
27 พลเอก อุดมชัย องคสิงห 20 กุมภาพันธ์ 2551 - 9 กันยายน 2551
28 พลเอก วรวัฒน์ อินทรทัต 14 ตุลาคม 2551 - 2 ธันวาคม 2551
29 พลเอก นพดล อินทปัญญา 6 มกราคม 2552 - 29 สิงหาคม 2554
30 พลเอก วรวิทย์ ชินะนาวิน 30 สิงหาคม 2554 - 30 กรกฏาคม 2556
31 พลเอก ขวัญชาติ  กล้าหาญ 19 กรกฏาคม 2556 - 21 พฤษภาคม 2557
32 พลเอก กลชัย  พรรณเชษฐ์ 16 กันยายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2562
33 พลเอก สุชาติ   หนองบัว   6 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : ภายในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
สถิติผู้เข้าชม